Pécsi Tudományegyetem

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2019/2020

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-a alapján az alábbiakban olvashatók intézményünk közzétételi listájának egyes elemei.

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk az 1. évfolyamon hagyományos rendszerű nyelvi, illetve iskolaotthonos rendszerű osztályokat indít.

Minden év decemberében az iskolát bemutató nyílt napot tartunk, illetve januárban iskolai életmódra felkészítő játékos foglalkozásokat.

Az osztályokba történő felvételről az igazgató dönt a határidőre leadott jelentkezési lapok alapján.

 

 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2020. április

Beiratkozás a 2-12. évfolyamra: 2019. szeptember 2.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam

 

 

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A különböző díjakról és kedvezményekről részletesen a Házirend „Térítési díjak, szociális jellegű támogatások” c. fejezetében tájékozódhatnak.

 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

 


 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény nyitvatartása: 7.00-17.00 (titkárság: 7.15-15.00).

 

Jelentősebb rendezvények, események:

 

 

Alsós évnyitó: 2019. szeptember 2.

Felsős iskolagyűlés: 2019. szeptember 2.

Szülő értekezlet az 1. évfolyamon:   2019. szeptember 2.

Szülői értekezlet a 2-4. évfolyamon: 2019. szeptember 9.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 2019. szeptember 16.

Szülői értekezlet a 11-12. évfolyamon: 2019. szeptember 16.

Őszi túra: 2019. szeptember 26.

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2019. október 4.

Október 23-i megemlékezés: 2019. október 22.

Deák napok: 2019. október 24-25.

Pályaorientációs nap: 2019. október 25.

Tantárgycsoportos fogadóóra: 2019. november 11-12.

Pályaválasztási szülőértekezlet 8. évfolyamosok számára: 2019. november 11.

Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési verseny (4-8. évfolyam): 2019. november 13.

Játszóház leendő első osztályosoknak:         2019. november 29.

Adventi műsor: 2019. december 20.

Gimnáziumi pályaválasztási tájékoztató: 2020. január 7.

Iskolaelőkészítő foglalkozások: 2020. január 8., 15., 22., 29.

Szalagavató: 2020. január 24.

Az első félév vége:    2020. január 24.

Szülői értekezlet az 1-4. évfolyamon: 2020. február 3.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 2020. február 4.

Szülői értekezlet a 11-12. évfolyamon: 2020. február 4.

Farsang: 2020. február 28.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól: 2020. február 24.

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 2-6.

Március 15-i ünnepély: 2020. március 13.

Tantárgycsoportos fogadóóra: 2020. március 16-17.

A víz világnapja: 2020. március 20.

Digitális témahét: 2020. március 23-27.

Madarak és fák napja: 2020. április

Költészet napja: 2020. április 15.

Megemlékezés a holocaust áldozatairól: 2020. április 16.

Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24.

Ballagás a 12. évfolyamon: 2020. április 30.

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete: 2020. május 4.

Kisérettségi vizsgák: 2020. május 4-6.

Ausztriai nyelvi út: 2020. május 10-16.

Angliai nyelvi út: 2020. május 17-24.

Idegen nyelvi mérés: 2020. május 20.

Országos kompetenciamérés: 2020. május 27.

A nemzeti összetartozás napja: 2020. június 2.

Diákönkormányzat napja: 2020. június 12.

Tanévzáró(k): 2020. június 16.

Ballagás a 8. évfolyamon: 2020. június 16.

 

Szóbeli érettségi vizsgák: 2020. június 17-24.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A tanulói értékelés közös alapelveinek és követelményeinek egyértelműsített kidolgozása, egységes, következetes alkalmazása, alkalmaztatása: az intézmény-vezetői önértékelés, tanfelügyelet során (szülői, munkatársi kérdőívek) feltárt hiányosság megszüntetése, a tanulók értékelésének egységesebbé tétele. Az integráció nagyobb mértékű alkalmazása, tanulási problémával küzdő gyermekek fogadása. Ezzel lehetővé téve a leendő pedagógusok (gyakorló tanítók, tanárok) számára, hogy az esetleges „problémás” helyzetekkel már képzésük ideje alatt találkozhassanak, azok megoldására kellő felkészítést kapjanak.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése körültekintően és nagyfokú precizitással irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak (PP, SZMSZ, éves munkatervek és beszámolóik, továbbképzési program) koherens kialakítását, megfogalmazását, egységes rendszerbe illesztését. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumaiban megfogalmazott célok és feladatok teljes mértékben támaszkodnak a helyi viszonyokra, alkalmazkodnak a helyi igényekhez, a kialakult infrastruktúrához. A közoktatás irányításával való jogszabályi együttműködés teljes mértékben biztosított. Az intézmény az arculat kialakítása során a hagyományok megőrzése mellett az innovatív, az intézmény keresettségét biztosító megoldásokra nyitott. A vezető a döntések előkészítésébe minden esetben bevonja vezetőtársait és a pedagógusokat, szükség esetén egyéb szervezeteket. Az intézményt a hatékony feladatmegosztás, ugyanakkor a folyamatos és rendszeres információszolgáltatás jellemzi, ennek köszönhetően a feladatok megvalósítása zökkenőmentes. Az intézményi belső ellenőrzés tervszerűen, előre meghatározott, súlyozott szempontok figyelembe vételével zajlik. Az éves tervek és a beszámolóik teljes egészében egymásra épülnek. A tehetséges tanulóknak lehetőségük van az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökön részt venni, ezen kívül számos tanulmányi versenyen való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára az intézmény. Az intézményben magas szintű oktató munka folyik. Sok módszertani újdonságot, lehetőséget mutatnak be a gyerekeknek. Változatosak a tanórák. Gyakran vannak meghívott, külső partnerek, vendégek.

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésének és az integrációnak határozottabb megjelenítése. (Különös tekintettel arra, hogy a tanárképzésben a hallgatók találkozhassanak problémás esetekkel.)

Kiemelkedő területek:

A hátrányos helyzetű tanulók támogatására szociális munkatársat alkalmaznak. Rendszeres és széles körű egyéni és csoportos fejlesztő tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Tehetséges tanulók fejlődésének a támogatása. Az önálló tanulás támogatása. A szülők részvétele az iskolai közéletben.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Mivel az eddigiekben a belső továbbtanulás miatt a nyomon követés szinte automatikus volt. A jövőben a gimnázium megszűnése miatt az általános iskolából más intézményekbe kerülő tanulók nyomon követési rendszerének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A kompetencia mérések eredményei erősek, s folyamatosan tartják az értékeket. Tanulmányi és egyéb versenyeken rendszeresen és sokan vesznek rész, s eredményeik kiemelkedők. Az eredmények mindenki számára nyilvánosak, elérhetők. A kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat az iskola külön is elismeri. (Nyilvános és átlátható díjazási, jutalmazási rendszert működtetnek.)

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Viszonylag nagy tantestülettel és nagy épülettel rendelkező intézmény, szerteágazó feladatokkal és tevékenységekkel. Ebből kifolyólag az információáramlás hatékonyságának további növelése.

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok együttműködése, a belső tudásmegosztás színvonala, rendszeressége, a továbbképzéseken megszerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok továbbadása az intézményben.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységének még hangsúlyosabb megjelenése intézményen kívül.

Kiemelkedő területek:

Széleskörű partneri kapcsolatokkal rendelkezik az intézmény. A PTE gyakorló iskolájaként szakmai műhelye a régió intézményeinek, bázisa a jó gyakorlatok bemutatásának. A versenyek rendezésében központi szerepe van az iskolának.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményben lévő különösen sok innovációs gyakorlatának, a különleges módszerek, az újszerű tanulásszervezési eljárások kipróbálása eljárásrendjének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A PTE intézményeként az alkalmazotti közösség munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként a köznevelési intézmények támogatása, mentorálása jellemző. Minősített tehetségműhelyként együttműködik a partnerintézményekkel a tehetségazonosításban és gondozásban.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény stratégiai dokumentumai terjedelmének csökkentése vagy lényegkiemelő kivonatolása a külső partnerek számára, illetve a pedagógusok napi használatának könnyebbé, egyszerűbbé tételére.

Kiemelkedő területek:

 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. A tervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek, nyilvánosságuk biztosított az intézmény honlapján. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A tervek a kitűzött célok megvalósulását segítik elő, a feladatok felelősökkel, határidővel és eredménymutatókkal együtt jelennek meg. A beiskolázási és továbbképzési terv az intézmény magas szintű szakmaiságát, illetve a hagyományosan magas színvonal elérésének szükségleteit tükrözi. Prioritást az intézményi célok megvalósítása élvez.

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

 

Szervezeti és működési szabályzat                Házirend                     Pedagógiai program

 

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 

Kiemelt statisztikai munkakör

Végzettségi kategória

Szakképzettség típusa

Létszám

általános iskolai tanár

alap

általános iskolai tanár

4 fő

általános iskolai tanár

alap

középiskolai tanár

10 fő

általános iskolai tanár

mester

középiskolai tanár

1 fő

gimnáziumi tanár

alap

általános iskolai tanár

1 fő

gimnáziumi tanár

alap

középiskolai tanár

12 fő

gimnáziumi tanár

mester

középiskolai tanár

7 fő

tanító

alap

általános iskolai tanító

14 fő

tanító

mester

általános iskolai tanító

2 fő

napközis foglalkozást végző pedagógus

alap

középiskolai tanár

1 fő

napközis foglalkozást végző pedagógus

alap

általános iskolai tanító

5 fő

fejlesztő pedagógus

alap

gyógypedagógus

1 fő

iskolapszichológus

alap

pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű

1 fő

könyvtárostanár (tanító)

alap

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, könyvtárinformatikus

 

 

 

Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők:

 

Kiemelt statisztikai munkakör

Végzettségi kategória

Szakképzettség típusa

Létszám

iskolatitkár

érettségi végzettség

képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus

1 fő

iskolatitkár

érettségi végzettség

óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár

1 fő

rendszergazda

alap

üzemmérnök, rendszerinformatikus

1 fő

pedagógiai asszisztens

alap

középiskolai tanár

1 fő

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az országos mérés-értékelések eredményeiről az iskola honlapján az Országos mérések menüpont alatt tájékozódhat.

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 1 fő

 

 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

Az érettségi vizsgák átlageredményei a 2018/2019-es tanévben:

Középszint: 3,84

Emelt szint: 4,42

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Bővebben a Házirend „Tanulói jelentkezés tanórán kívüli foglalkozásokra/szakkörök, stb.” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Bővebben az összintézményi Pedagógiai program „A tanulói értékelés formái és követelményei”, illetve az „Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása” című fejezeteiben tájékozódhatnak.

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Bővebben a Házirend „Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az iskolai osztályok száma: 23

Osztálylétszámok:

 

 

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

24

25

24

25

24

24

22

24

21

24

23

28

27

29

30

27

24

25

23

 

 

 

 

11.a

11.b

12.a

12.b

26

19

28

25

You shall not pass!