Intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2021/2022

PTE GYÁIG

Deák Ferenc Általános Iskolája

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-a alapján az alábbiakban olvashatók intézményünk közzétételi listájának egyes elemei.

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk az 1. évfolyamon hagyományos rendszerű nyelvi, illetve iskolaotthonos rendszerű osztályokat indít.

https://deak.pte.hu/beiskolazas/altalanos-iskolai-beiskolazas

Az osztályokba történő felvételről az igazgató dönt a határidőre leadott jelentkezési lapok alapján.

 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2022. április 21-22.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam

 

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke

Tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékéről, a fenntartó által adható kedvezményekről - beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is - részletesen a Házirend „Térítési díjak, szociális jellegű támogatások” c. fejezetében tájékozódhatnak.

 

Az intézmény nyitva tartása: 7:00-17:00 (titkárság: 7:15-15:00).

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


Évnyitó: 2020. szeptember 1. 

Szülő értekezlet az 1. évfolyamon: 2021. szeptember 1-jén: 1.a, 1.b / 2021. szeptember 2-án: 1.c

Szülői értekezlet a 2-4. évfolyamon: 2021. szeptember 6. 

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 2021. szeptember 7. 

A pályaorientációs mérési időszak kezdete (8. évfolyam): 2021. szeptember 20. 

Diáksport napja az alsó tagozaton: 2021. szeptember 23.

Diáksport napja a felső tagozaton: 2021. szeptember 24. 

A népmese napja: 2021. szeptember 30. 

A zene világnapja: 2021. október 1. 

Az állatok világnapja: 2021. október 4. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2021. október 6.

Deák Ferenc születésének évfordulója: 2021. október 17.

Pályaorientációs nap: 2021. október 21.

Deák napok: 2021. október 21-22. 

Október 23-i megemlékezés: 2021. október 22. 

Őszi szünet: 2021. október 23-tól november 2-ig (A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2.)

Tantárgycsoportos fogadóóra: alsó tagozat:2021. november 8-án, hétfőn / felső tagozat: 2021. november 9-én, kedden

Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési verseny (4-8. évfolyam): 2021. november 11., 14:00 óra

Pályaválasztási szülői értekezlet (8. évfolyam): 2021. november 16.

UNICEF - gyermekjogi világnap: 2021. november 19.

Iskolanyitogató és szülői tájékoztató (általános iskolai beiskolázás): 2021. december 3.

Mikulás mozi (alsó tagozat): 2021. december 6.

Dalos nap: 2021. december 11. (szombat)

Adventi hangverseny: 2021. december 17.

Téli szünet: 2021. december 22-től 2022. január 3-ig (A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3.)

Az első félév vége: 2022. január 21. 

A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2022. január 28.

Szülői értekezlet az 1-4. évfolyamon: 2022. január 31.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 2022. február 1.

Farsang: 2022. február 18. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2022. február 25.

Pénz7 - témahét: 2022. március 7-11-ig

Tantárgycsoportos fogadóóra az alsó tagozaton: 2022. március 7.

Tantárgycsoportos fogadóóra a felső tagozaton: 2022. március 8. 

Március 15-i ünnepély: 2022. március 11. 

A víz világnapja: 2022. március 22.  

Digitális témahét: 2022. április 4-8-ig 

Költészet napja, közös szavalás: 2022. április 8.

Tavaszi szünet: 2022. április 11-19-ig

Megemlékezés a holocaust áldozatairól: 2022. április 20.

Általános iskolai beiratkozás: 2022. április 21-22.

A Föld napja: 2022. április 22. 

Fenntarthatósági témahét: 2022. április 25-29-ig

Próbafelvételi a 7. évfolyamon: 2022. május 3. 

Az országos mérések kezdete a 8. évfolyamon: 2022. május 4-től 

Madarak és fák napja: 2022. május 10.

Az országos mérések kezdete a 6. évfolyamon: 2022. május 18-tól

A diákönkormányzat napja: 2022. május 27.

A nemzeti összetartozás napja: 2022. június 4. 

Tanévzáró 1-7. évfolyam: 2022. június 17.

Ballagás és tanévzáró a 8. évfolyamon: 2022. június 17.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A tanulói értékelés közös alapelveinek és követelményeinek egyértelműsített kidolgozása, egységes, következetes alkalmazása, alkalmaztatása: az intézmény-vezetői önértékelés, tanfelügyelet során (szülői, munkatársi kérdőívek) feltárt hiányosság megszüntetése, a tanulók értékelésének egységesebbé tétele. Az integráció nagyobb mértékű alkalmazása, tanulási problémával küzdő gyermekek fogadása. Ezzel lehetővé téve a leendő pedagógusok (gyakorló tanítók, tanárok) számára, hogy az esetleges „problémás” helyzetekkel már képzésük ideje alatt találkozhassanak, azok megoldására kellő felkészítést kapjanak.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése körültekintően és nagyfokú precizitással irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak (PP, SZMSZ, éves munkatervek és beszámolóik, továbbképzési program) koherens kialakítását, megfogalmazását, egységes rendszerbe illesztését. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumaiban megfogalmazott célok és feladatok teljes mértékben támaszkodnak a helyi viszonyokra, alkalmazkodnak a helyi igényekhez, a kialakult infrastruktúrához. A közoktatás irányításával való jogszabályi együttműködés teljes mértékben biztosított. Az intézmény az arculat kialakítása során a hagyományok megőrzése mellett az innovatív, az intézmény keresettségét biztosító megoldásokra nyitott. A vezető a döntések előkészítésébe minden esetben bevonja vezetőtársait és a pedagógusokat, szükség esetén egyéb szervezeteket. Az intézményt a hatékony feladatmegosztás, ugyanakkor a folyamatos és rendszeres információszolgáltatás jellemzi, ennek köszönhetően a feladatok megvalósítása zökkenőmentes. Az intézményi belső ellenőrzés tervszerűen, előre meghatározott, súlyozott szempontok figyelembe vételével zajlik. Az éves tervek és a beszámolóik teljes egészében egymásra épülnek. A tehetséges tanulóknak lehetőségük van az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökön részt venni, ezen kívül számos tanulmányi versenyen való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára az intézmény. Az intézményben magas szintű oktató munka folyik. Sok módszertani újdonságot, lehetőséget mutatnak be a gyerekeknek. Változatosak a tanórák. Gyakran vannak meghívott, külső partnerek, vendégek.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésének és az integrációnak határozottabb megjelenítése. (Különös tekintettel arra, hogy a tanárképzésben a hallgatók találkozhassanak problémás esetekkel.)

Kiemelkedő területek:

A hátrányos helyzetű tanulók támogatására szociális munkatársat alkalmaznak. Rendszeres és széles körű egyéni és csoportos fejlesztő tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Tehetséges tanulók fejlődésének a támogatása. Az önálló tanulás támogatása. A szülők részvétele az iskolai közéletben.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Mivel az eddigiekben a belső továbbtanulás miatt a nyomon követés szinte automatikus volt. A jövőben a gimnázium megszűnése miatt az általános iskolából más intézményekbe kerülő tanulók nyomon követési rendszerének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A kompetencia mérések eredményei erősek, s folyamatosan tartják az értékeket. Tanulmányi és egyéb versenyeken rendszeresen és sokan vesznek rész, s eredményeik kiemelkedők. Az eredmények mindenki számára nyilvánosak, elérhetők. A kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat az iskola külön is elismeri. (Nyilvános és átlátható díjazási, jutalmazási rendszert működtetnek.)

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Viszonylag nagy tantestülettel és nagy épülettel rendelkező intézmény, szerteágazó feladatokkal és tevékenységekkel. Ebből kifolyólag az információáramlás hatékonyságának további növelése.

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok együttműködése, a belső tudásmegosztás színvonala, rendszeressége, a továbbképzéseken megszerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok továbbadása az intézményben.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységének még hangsúlyosabb megjelenése intézményen kívül.

Kiemelkedő területek:

Széleskörű partneri kapcsolatokkal rendelkezik az intézmény. A PTE gyakorló iskolájaként szakmai műhelye a régió intézményeinek, bázisa a jó gyakorlatok bemutatásának. A versenyek rendezésében központi szerepe van az iskolának.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményben lévő különösen sok innovációs gyakorlatának, a különleges módszerek, az újszerű tanulásszervezési eljárások kipróbálása eljárásrendjének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A PTE intézményeként az alkalmazotti közösség munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként a köznevelési intézmények támogatása, mentorálása jellemző. Minősített tehetségműhelyként együttműködik a partnerintézményekkel a tehetségazonosításban és gondozásban.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény stratégiai dokumentumai terjedelmének csökkentése vagy lényegkiemelő kivonatolása a külső partnerek számára, illetve a pedagógusok napi használatának könnyebbé, egyszerűbbé tételére.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. A tervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek, nyilvánosságuk biztosított az intézmény honlapján. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A tervek a kitűzött célok megvalósulását segítik elő, a feladatok felelősökkel, határidővel és eredménymutatókkal együtt jelennek meg. A beiskolázási és továbbképzési terv az intézmény magas szintű szakmaiságát, illetve a hagyományosan magas színvonal elérésének szükségleteit tükrözi. Prioritást az intézményi célok megvalósítása élvez.

 

Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok

 

Besorolási kategória

Gyakornok

1

Pedagógus 1.

24

Pedagógus 2.

22

Mesterpedagógus

12

Kutatótanár

0

Egyéb

0

Összesen

59

 

Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők

Kiemelt statisztikai munkakör

Végzettségi kategória

Szakképzettség típusa

Létszám

iskolatitkár

felsőfokú végzettség

marketing

1 fő

iskolatitkár

felsőfokú

végzettség

           faipari mérnök

1 fő

rendszergazda

alap

üzemmérnök, rendszerinformatikus

1 fő

pedagógiai asszisztens

alap

érettségi

1 fő

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az eredményekről az iskola honlapján tájékozódhat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, az évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 0

 

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Az érettségi vizsgák átlageredményei a 2021/2022-as tanévben:

Középszint: 

Emelt szint: 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Bővebben a Házirend „Tanulói jelentkezés tanórán kívüli foglalkozásokra/szakkörök, stb.” című fejezetében és az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Bővebben a Pedagógiai program „A tanulói értékelés formái és követelményei”, illetve az „Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása” című fejezeteiben tájékozódhatnak.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Bővebben a Házirend „Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az iskolai osztályok száma: 22

Osztálylétszámok:

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b  
26 22 23 26 24 23 25 25 21 24 24 21 24 22 23 27 26 24 25 25 22