Intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2022/2023

PTE GYÁIG

Deák Ferenc Általános Iskolája

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-a alapján az alábbiakban olvashatók intézményünk közzétételi listájának egyes elemei.

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk az 1. évfolyamon hagyományos rendszerű nyelvi, illetve iskolaotthonos rendszerű osztályokat indít.

https://deak.pte.hu/beiskolazas/altalanos-iskolai-beiskolazas

Az osztályokba történő felvételről az igazgató dönt a határidőre leadott jelentkezési lapok alapján.

 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2023. április 20-21.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam

 

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke

Tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékéről, a fenntartó által adható kedvezményekről - beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is - részletesen a Házirend „Térítési díjak, szociális jellegű támogatások” c. fejezetében tájékozódhatnak.

 

Az intézmény nyitva tartása: 7:00-17:00 (titkárság: 7:15-15:00).

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


Évnyitó: 2022. augusztus 31.

Szülő értekezlet az 1. évfolyamon: 2022. szeptember 1-jén

Szülői értekezlet a 2-4. évfolyamon: 2022. szeptember 5.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 2022. szeptember 5-9.

Őszi túra: 2022. szeptember 14. 

A pályaorientációs mérési időszak kezdete (8. évfolyam): 2022. szeptember 19.

Diáksport napja: 2022. szeptember 30.

A népmese napja: 2022. szeptember 30. 

A zene világnapja: 2022. október 1. 

Az állatok világnapja: 2022. október 4. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2022. október 6.

Az országos bemeneti mérések kezdete a 8. évfolyamon: 2022. október 10.

Deák Ferenc születésének évfordulója: 2022. október 17.

Deák napok: 2022. október 14-15.

Pályaorientációs nap: 2022. október 15.

Október 23-i megemlékezés: 2022. október 21.

Országos bemeneti mérés kezdete a 6. évfolyamon: 2022. október 24. 

Szülői fórum: 2022. október 27.

Igazgatási szünet: 2022. november 2-4.

Tantárgycsoportos fogadóóra: alsó tagozat: 2022. november 7.

Tantárgycsoportos fogadóóra: felső tagozat: 2022. november 8.

Márton nap: 2022. november 10.

Országos bemeneti mérés kezdete a 4-5. évfolyamon: 2022. november 14.

Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési verseny (4-8. évfolyam): 2022. november 15.

Pályaválasztási szülői értekezlet (8. évfolyam): 2022. november 21.

Az országos bemeneti mérések vége: 2022. november 30. 

Iskolanyitogató és szülői tájékoztató (általános iskolai beiskolázás): 2022. december 2.

Mikulás mozi (alsó tagozat): 2022. december 6.

Adventi műsor: 2022. december 16.

Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 8-ig (A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9.)

NETFIT mérés: 2023. január 9.

Az első félév vége: 2023. január 20.

Központi írásbeli felvételi vizsgák: 2023. január 21. 

A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2023. január 27.

Szülői értekezlet az 1-8. évfolyamon: 2023. január 30-tól február 3-ig

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 31. 

Farsang: 2023. február 10.

A parasport napja: 2023. február 22.

Szülői fórum: 2023. február 23. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2023. február 25.

Pénz7 - témahét: 2023. március 6-10-ig

Tantárgycsoportos fogadóóra az alsó tagozaton: 2023. március 6.

Tantárgycsoportos fogadóóra a felső tagozaton: 2023. március 7.

Március 15-i ünnepély: 2023. március 11. 

A víz világnapja: 2023. március 22.

A Föld órája: 2023. március 25.

Digitális témahét: 2023. március 27-31-ig

Költészet napja, közös szavalás: 2023. április 12.

Tavaszi szünet: 2023. április 6-11-ig

Megemlékezés a holocaust áldozatairól: 2023. április 16.

Általános iskolai beiratkozás: 2023. április 20-21.

A Föld napja: 2023. április 22. 

Fenntarthatósági témahét: 2023. április 24-28.

A diákönkormányzat napja: 2023. április 28.

Az országos kimeneti mérések ideje: 2023. március 6-tól június 9-ig

Az Európai Unió napja: 2023. május 9. 

Madarak és fák napja: 2023. május 10.

A nemzeti összetartozás napja: 2023. június 4. 

Tanévzáró 1-7. évfolyam:

Ballagás és tanévzáró a 8. évfolyamon:

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A tanulói értékelés közös alapelveinek és követelményeinek egyértelműsített kidolgozása, egységes, következetes alkalmazása, alkalmaztatása: az intézmény-vezetői önértékelés, tanfelügyelet során (szülői, munkatársi kérdőívek) feltárt hiányosság megszüntetése, a tanulók értékelésének egységesebbé tétele. Az integráció nagyobb mértékű alkalmazása, tanulási problémával küzdő gyermekek fogadása. Ezzel lehetővé téve a leendő pedagógusok (gyakorló tanítók, tanárok) számára, hogy az esetleges „problémás” helyzetekkel már képzésük ideje alatt találkozhassanak, azok megoldására kellő felkészítést kapjanak.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése körültekintően és nagyfokú precizitással irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak (PP, SZMSZ, éves munkatervek és beszámolóik, továbbképzési program) koherens kialakítását, megfogalmazását, egységes rendszerbe illesztését. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumaiban megfogalmazott célok és feladatok teljes mértékben támaszkodnak a helyi viszonyokra, alkalmazkodnak a helyi igényekhez, a kialakult infrastruktúrához. A közoktatás irányításával való jogszabályi együttműködés teljes mértékben biztosított. Az intézmény az arculat kialakítása során a hagyományok megőrzése mellett az innovatív, az intézmény keresettségét biztosító megoldásokra nyitott. A vezető a döntések előkészítésébe minden esetben bevonja vezetőtársait és a pedagógusokat, szükség esetén egyéb szervezeteket. Az intézményt a hatékony feladatmegosztás, ugyanakkor a folyamatos és rendszeres információszolgáltatás jellemzi, ennek köszönhetően a feladatok megvalósítása zökkenőmentes. Az intézményi belső ellenőrzés tervszerűen, előre meghatározott, súlyozott szempontok figyelembe vételével zajlik. Az éves tervek és a beszámolóik teljes egészében egymásra épülnek. A tehetséges tanulóknak lehetőségük van az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökön részt venni, ezen kívül számos tanulmányi versenyen való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára az intézmény. Az intézményben magas szintű oktató munka folyik. Sok módszertani újdonságot, lehetőséget mutatnak be a gyerekeknek. Változatosak a tanórák. Gyakran vannak meghívott, külső partnerek, vendégek.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésének és az integrációnak határozottabb megjelenítése. (Különös tekintettel arra, hogy a tanárképzésben a hallgatók találkozhassanak problémás esetekkel.)

Kiemelkedő területek:

A hátrányos helyzetű tanulók támogatására szociális munkatársat alkalmaznak. Rendszeres és széles körű egyéni és csoportos fejlesztő tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Tehetséges tanulók fejlődésének a támogatása. Az önálló tanulás támogatása. A szülők részvétele az iskolai közéletben.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Mivel az eddigiekben a belső továbbtanulás miatt a nyomon követés szinte automatikus volt. A jövőben a gimnázium megszűnése miatt az általános iskolából más intézményekbe kerülő tanulók nyomon követési rendszerének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A kompetencia mérések eredményei erősek, s folyamatosan tartják az értékeket. Tanulmányi és egyéb versenyeken rendszeresen és sokan vesznek rész, s eredményeik kiemelkedők. Az eredmények mindenki számára nyilvánosak, elérhetők. A kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat az iskola külön is elismeri. (Nyilvános és átlátható díjazási, jutalmazási rendszert működtetnek.)

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Viszonylag nagy tantestülettel és nagy épülettel rendelkező intézmény, szerteágazó feladatokkal és tevékenységekkel. Ebből kifolyólag az információáramlás hatékonyságának további növelése.

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok együttműködése, a belső tudásmegosztás színvonala, rendszeressége, a továbbképzéseken megszerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok továbbadása az intézményben.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységének még hangsúlyosabb megjelenése intézményen kívül.

Kiemelkedő területek:

Széleskörű partneri kapcsolatokkal rendelkezik az intézmény. A PTE gyakorló iskolájaként szakmai műhelye a régió intézményeinek, bázisa a jó gyakorlatok bemutatásának. A versenyek rendezésében központi szerepe van az iskolának.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményben lévő különösen sok innovációs gyakorlatának, a különleges módszerek, az újszerű tanulásszervezési eljárások kipróbálása eljárásrendjének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A PTE intézményeként az alkalmazotti közösség munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként a köznevelési intézmények támogatása, mentorálása jellemző. Minősített tehetségműhelyként együttműködik a partnerintézményekkel a tehetségazonosításban és gondozásban.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény stratégiai dokumentumai terjedelmének csökkentése vagy lényegkiemelő kivonatolása a külső partnerek számára, illetve a pedagógusok napi használatának könnyebbé, egyszerűbbé tételére.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. A tervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek, nyilvánosságuk biztosított az intézmény honlapján. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A tervek a kitűzött célok megvalósulását segítik elő, a feladatok felelősökkel, határidővel és eredménymutatókkal együtt jelennek meg. A beiskolázási és továbbképzési terv az intézmény magas szintű szakmaiságát, illetve a hagyományosan magas színvonal elérésének szükségleteit tükrözi. Prioritást az intézményi célok megvalósítása élvez.

 

Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok

Besorolási kategória
gyakornok 2
pedagógus 1. 19
pedagógus 2. 25
mesterpedagógus 12
kutatótanár 0
egyéb 0
összesen 58

 

Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők

Kiemelt statisztikai munkakör Végzettségi kategória Szakképzettség típusa Létszám
iskolatitkár felsőfokú marketing 1
iskolatitkár felsőfokú faipari mérnök 1
rendszergazda alap üzemmérnök, rendszerinformatikus 1
pedagógiai asszisztens alap érettségi 1

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az eredményekről az iskola honlapján tájékozódhat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, az évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 0

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Bővebben a Házirend „Tanulói jelentkezés tanórán kívüli foglalkozásokra/szakkörök, stb.” című fejezetében és az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Bővebben a Pedagógiai program „A tanulói értékelés formái és követelményei”, illetve az „Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása” című fejezeteiben tájékozódhatnak.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Bővebben a Házirend „Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 26
2. 1.B 22
3. 1.C 25
4. 2.A 25
5. 2.B 22
6. 2.C 22
7. 3.A 24
8. 3.B 21
9. 3.C 26
10. 4.A 25
11. 4.B 25
12. 4.C 21
13. 5.A 24
14. 5.B 24
15. 5.C 25
16. 6.A 25
17. 6.B 22
18. 6.C 23
19. 7.A 25
20. 7.B 25
21. 8.A 25
22. 8.B 25