Intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2020/2021

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-a alapján az alábbiakban olvashatók intézményünk közzétételi listájának egyes elemei.

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk az 1. évfolyamon hagyományos rendszerű nyelvi, illetve iskolaotthonos rendszerű osztályokat indít.

Minden év decemberében az iskolát bemutató nyílt napot tartunk, illetve januárban iskolai életmódra felkészítő játékos foglalkozásokat.

Az osztályokba történő felvételről az igazgató dönt a határidőre leadott jelentkezési lapok alapján.

 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:

Beiratkozás a 2-12. évfolyamra:

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam

 

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke

Tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékéről, a fenntartó által adható kedvezményekről - beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is - részletesen a Házirend „Térítési díjak, szociális jellegű támogatások” c. fejezetében tájékozódhatnak.

 

Az intézmény nyitva tartása: 7:00-17:00 (titkárság: 7:15-15:00).

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


Alsós évnyitó: 

Felsős iskolagyűlés: 

Szülő értekezlet az 1. évfolyamon:   

Szülői értekezlet a 2-4. évfolyamon: 

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 

Szülői értekezlet a 11-12. évfolyamon:

Őszi túra:

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 

Október 23-i megemlékezés: 

Deák napok: 

Pályaorientációs nap: 

Tantárgycsoportos fogadóóra: 

Pályaválasztási szülőértekezlet 8. évfolyamosok számára: 

Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési verseny (4-8. évfolyam): 

Játszóház leendő első osztályosoknak:

Adventi műsor: 

Gimnáziumi pályaválasztási tájékoztató:

Iskolaelőkészítő foglalkozások:

Szalagavató:

Az első félév vége: 

Szülői értekezlet az 1-4. évfolyamon: 

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon: 

Szülői értekezlet a 11-12. évfolyamon: 

Farsang: 

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 

Március 15-i ünnepély: 

Tantárgycsoportos fogadóóra: 

A víz világnapja: 

Digitális témahét: 

Madarak és fák napja: 

Költészet napja: 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól: 

Fenntarthatósági témahét: 

Ballagás a 12. évfolyamon: 

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete: 

Ausztriai nyelvi út: 

Angliai nyelvi út: 

Idegen nyelvi mérés:

Országos kompetenciamérés:

Próbafelvételi a 7. évfolyamon: 

A nemzeti összetartozás napja:

Diákönkormányzat napja: 

Tanévzáró(k): 

Ballagás a 8. évfolyamon:

Szóbeli érettségi vizsgák: 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A tanulói értékelés közös alapelveinek és követelményeinek egyértelműsített kidolgozása, egységes, következetes alkalmazása, alkalmaztatása: az intézmény-vezetői önértékelés, tanfelügyelet során (szülői, munkatársi kérdőívek) feltárt hiányosság megszüntetése, a tanulók értékelésének egységesebbé tétele. Az integráció nagyobb mértékű alkalmazása, tanulási problémával küzdő gyermekek fogadása. Ezzel lehetővé téve a leendő pedagógusok (gyakorló tanítók, tanárok) számára, hogy az esetleges „problémás” helyzetekkel már képzésük ideje alatt találkozhassanak, azok megoldására kellő felkészítést kapjanak.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése körültekintően és nagyfokú precizitással irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak (PP, SZMSZ, éves munkatervek és beszámolóik, továbbképzési program) koherens kialakítását, megfogalmazását, egységes rendszerbe illesztését. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumaiban megfogalmazott célok és feladatok teljes mértékben támaszkodnak a helyi viszonyokra, alkalmazkodnak a helyi igényekhez, a kialakult infrastruktúrához. A közoktatás irányításával való jogszabályi együttműködés teljes mértékben biztosított. Az intézmény az arculat kialakítása során a hagyományok megőrzése mellett az innovatív, az intézmény keresettségét biztosító megoldásokra nyitott. A vezető a döntések előkészítésébe minden esetben bevonja vezetőtársait és a pedagógusokat, szükség esetén egyéb szervezeteket. Az intézményt a hatékony feladatmegosztás, ugyanakkor a folyamatos és rendszeres információszolgáltatás jellemzi, ennek köszönhetően a feladatok megvalósítása zökkenőmentes. Az intézményi belső ellenőrzés tervszerűen, előre meghatározott, súlyozott szempontok figyelembe vételével zajlik. Az éves tervek és a beszámolóik teljes egészében egymásra épülnek. A tehetséges tanulóknak lehetőségük van az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökön részt venni, ezen kívül számos tanulmányi versenyen való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára az intézmény. Az intézményben magas szintű oktató munka folyik. Sok módszertani újdonságot, lehetőséget mutatnak be a gyerekeknek. Változatosak a tanórák. Gyakran vannak meghívott, külső partnerek, vendégek.

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésének és az integrációnak határozottabb megjelenítése. (Különös tekintettel arra, hogy a tanárképzésben a hallgatók találkozhassanak problémás esetekkel.)

Kiemelkedő területek:

A hátrányos helyzetű tanulók támogatására szociális munkatársat alkalmaznak. Rendszeres és széles körű egyéni és csoportos fejlesztő tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Tehetséges tanulók fejlődésének a támogatása. Az önálló tanulás támogatása. A szülők részvétele az iskolai közéletben.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Mivel az eddigiekben a belső továbbtanulás miatt a nyomon követés szinte automatikus volt. A jövőben a gimnázium megszűnése miatt az általános iskolából más intézményekbe kerülő tanulók nyomon követési rendszerének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A kompetencia mérések eredményei erősek, s folyamatosan tartják az értékeket. Tanulmányi és egyéb versenyeken rendszeresen és sokan vesznek rész, s eredményeik kiemelkedők. Az eredmények mindenki számára nyilvánosak, elérhetők. A kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat az iskola külön is elismeri. (Nyilvános és átlátható díjazási, jutalmazási rendszert működtetnek.)

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Viszonylag nagy tantestülettel és nagy épülettel rendelkező intézmény, szerteágazó feladatokkal és tevékenységekkel. Ebből kifolyólag az információáramlás hatékonyságának további növelése.

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok együttműködése, a belső tudásmegosztás színvonala, rendszeressége, a továbbképzéseken megszerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok továbbadása az intézményben.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységének még hangsúlyosabb megjelenése intézményen kívül.

Kiemelkedő területek:

Széleskörű partneri kapcsolatokkal rendelkezik az intézmény. A PTE gyakorló iskolájaként szakmai műhelye a régió intézményeinek, bázisa a jó gyakorlatok bemutatásának. A versenyek rendezésében központi szerepe van az iskolának.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményben lévő különösen sok innovációs gyakorlatának, a különleges módszerek, az újszerű tanulásszervezési eljárások kipróbálása eljárásrendjének kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A PTE intézményeként az alkalmazotti közösség munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként a köznevelési intézmények támogatása, mentorálása jellemző. Minősített tehetségműhelyként együttműködik a partnerintézményekkel a tehetségazonosításban és gondozásban.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény stratégiai dokumentumai terjedelmének csökkentése vagy lényegkiemelő kivonatolása a külső partnerek számára, illetve a pedagógusok napi használatának könnyebbé, egyszerűbbé tételére.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. A tervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek, nyilvánosságuk biztosított az intézmény honlapján. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A tervek a kitűzött célok megvalósulását segítik elő, a feladatok felelősökkel, határidővel és eredménymutatókkal együtt jelennek meg. A beiskolázási és továbbképzési terv az intézmény magas szintű szakmaiságát, illetve a hagyományosan magas színvonal elérésének szükségleteit tükrözi. Prioritást az intézményi célok megvalósítása élvez.

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az eredményekről az iskola honlapján tájékozódhat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, az évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlésre utasított tanulók száma:

 

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Az érettségi vizsgák átlageredményei a 2019/2020-as tanévben:

Középszint:

Emelt szint:

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Bővebben a Házirend „Tanulói jelentkezés tanórán kívüli foglalkozásokra/szakkörök, stb.” című fejezetében és az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Bővebben a Pedagógiai program „A tanulói értékelés formái és követelményei”, illetve az „Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása” című fejezeteiben tájékozódhatnak.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Bővebben a Házirend „Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az iskolai osztályok száma:

Osztálylétszámok: